parallax background

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym.

1. Administratorem danych osobowych jest Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@suprabrokers.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 71 777 04 00 lub pisemnie na adres siedziby spółki.
2. Zakres przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, jeżeli został podany w treści wiadomości. Dane te będą przetwarzane w celu zainicjowania kontaktu i uzyskania informacji zwrotnej ze strony Supra Brokers S.A.
3. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale konieczne do zainicjowania kontaktu za jego pośrednictwem i uzyskania informacji zwrotnej.
4. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych będzie uprzednio wyrażona zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (zwany dalej RODO).
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu, gdy nie zostanie cofnięta wyrażona dobrowolnie zgoda.
6. Dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom oraz odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, Podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców którzy świadczą takie usługi jak: obsługa informatyczna i udostępnianie przestrzeni przechowywania danych, obsługa administracyjna. Dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane w oparciu o podstawy prawne i zasady wynikające z RODO.
7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Skontaktuj się z nami