bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtphoto necklacemy name necklace
parallax background

Zarządzanie RyzykiemTransfer ryzyka na zakład ubezpieczeń poprzez podpisanie stosownej umowy ubezpieczenia to tylko jeden z etapów całego procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

parallax background

Zarządzanie ryzykiem


Transfer ryzyka na zakład ubezpieczeń poprzez podpisanie stosownej umowy ubezpieczenia to tylko jeden z etapów całego procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

Supra Brokers jest orędownikiem i gorącym propagatorem profesjonalnego podejścia przez zarządzających organizacją do spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Jesteśmy prekursorem wprowadzania zintegrowanego zarządzania ryzykiem (ERM – Enterprise Risk Management) dla jednostek z segmentu ochrony zdrowia w Polsce, jako najbardziej kompletnego i holistycznego podejścia do systemowego zarządzania ryzykiem w organizacji.
Każde przedsiębiorstwo powinno mieć określoną strategię zarządzania ryzykiem i zbudowaną spójną politykę zarządzania ryzykiem. Proces zarządzania ryzykiem w organizacji jest strategicznym procesem dla funkcjonowania każdej firmy. Dzielimy go na etapy, takie jak identyfikacja, analiza ryzyka, scoring (ocena punktowa), hierarchizacja ryzyka, opracowanie i wdrożenie oraz kontrola efektywności procedur zarządzania ryzykiem. Proces ten nie jest jednorazowym zadaniem – jest procesem ciągłym, dotyczącym całej organizacji i wszystkich pracowników a jego cel jest prosty i wspólny dla wszystkich przedsiębiorstw: minimalizowanie prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń negatywnych i ich konsekwencji.
Istotne znaczenie ma opracowanie, wdrożenie i przestrzeganie procesów zarządzania ryzykiem w instytucjach ochrony zdrowia, zwłaszcza w szpitalach. Supra Brokers opracowała pierwszy w Polsce, kompleksowy system zarządzania ryzykiem klinicznym – Supra Risk Manager, który ma pomóc naszym klientom w minimalizacji ilości i skutków ryzyk związanych ze zdarzeniami niepożądanymi w procesach diagnostyczno-terapeutycznych. Wierzymy, że kluczowe znaczenie dla sukcesu systemu zarządzania ryzykiem klinicznym ma realny udział pracowników szpitala na poszczególnych etapach procesu.
Personel musi więc być świadomy, zaangażowany i współodpowiedzialny, zatem w założeniach systemu Supra Risk Manager jest nie tylko analiza ryzyk klinicznych, analiza szkodowości wraz z raportem, dostarczenie szpitalowi narzędzi do zbierania, analizowania i monitorowania zdarzeń niepożądanych, ale także system edukacji personelu – Akademia Wiedzy Supra Brokers z opracowanymi szkoleniami w wielu istotnych grupach tematów dla personelu białego.

 

Skontaktuj się z nami