parallax background

Pracownicze Plany KapitałowePrywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pieniądze odłożone w ramach PPK są prywatną własnością pracownika.

parallax background

Pracownicze plany kapitałowe


Prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pieniądze odłożone w ramach PPK są prywatną własnością pracownika.

W Supra Brokers SA realizujemy także usługę wsparcia klientów we wdrożeniu projektu PPK. W 2019 roku zaczęła obowiązywać ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Zasady tworzenia i funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych reguluje ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.) dalej ustawa o PPK. Tym samym Polska stała się pierwszym krajem regionu, który stworzył model powszechnych i dobrowolnych pracowniczych oszczędności.
Do decyzji pracodawcy należy wybór najkorzystniejszego dostawcy usług zarządzania PPK który będzie zarządzał zgromadzonymi środkami pieniężnymi pracowników, a także wysokość przekazywanych miesięcznych wpłat.
Do PPK zostaną automatycznie zapisane osoby w wieku od 18 do 55 lat zatrudnione na podstawie zarówno umowy o pracę, jak również innych umów, od których pracodawca odprowadza obowiązkowe składki do ZUS. Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat mogą oszczędzać w ramach PPK, jeżeli wyrażą taką wolę i złożą pracodawcy deklarację przystąpienia.
Wpłata pracownika: 2% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie do 2%

Wpłata pracodawcy: 1,5% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie do 2,5%

Wpłata państwa: 250 zł na powitanie + 240 zł dopłata co roku

Podmioty wykonujące działalność leczniczą:
Jak wynika z art. 134 ust. 1 ustawy o PPK, obowiązek stosowania przepisów tej ustawy nakładany jest na podmioty zatrudniające stopniowo, w zależności od liczby osób zatrudnionych. Zgodnie natomiast z art. 137 ustawy o PPK, w przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obowiązek, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o PPK, powstaje w dniu 1 stycznia 2021 r. A zatem, w celu ustalenia daty objęcia danego podmiotu zatrudniającego obowiązkami wynikającymi z ustawy o PPK, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy jest on jednostką wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. W katalogu jednostek sektora finansów publicznych wskazanym w art. 9 pkt 10 ustawy o finansach publicznych znajdziemy „samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej”, a więc przepisy ustawy o PPK znajdą zastosowanie do tych podmiotów od 1 stycznia 2021 r. Umowę o zarządzanie PPK podmioty te zobowiązane będą zawrzeć do 26 marca 2021 r., a umowę o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 r.
Placówki oświatowe:
Przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi (zakładane i prowadzone przez ministrów lub jednostki samorządu terytorialnego) - jako podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - są zobowiązane stosować przepisy ustawy o PPK od 1 stycznia 2021 r., niezależnie od tego, ilu zatrudniają pracowników. Zgodnie z art. 137 ustawy o PPK, podmioty zatrudniające będące jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych powinny zawrzeć:
Umowę o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.
Umowę o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.
Powyższe terminy na utworzenie PPK obowiązują też uczelnie publiczne (tworzone przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej), które również wchodzą w skład sektora finansów publicznych.

 

Skontaktuj się z nami