parallax background

Usługi Ubezpieczenia D&OUbezpieczenie D&O (ang. Directors & Officers) to szczególny rodzaj ubezpieczeń gwarantujących ochronę członkom rad nadzorczych, zarządów oraz kluczowym pracownikom firmy.

parallax background

Usługi ubezpieczenia D&O


Ubezpieczenie D&O (ang. Directors & Officers) to szczególny rodzaj ubezpieczeń gwarantujących ochronę członkom rad nadzorczych, zarządów oraz kluczowym pracownikom firmy.

Decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie mogą rodzić odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwem przewidzianą przepisami prawa. Ubezpieczenie D&O zapewnia poczucie bezpieczeństwa i gwarancję ochrony z uwzględnieniem:


Pokrycia kosztów obrony prawnej przed roszczeniem – również w sprawach karnych

Wypłaty odszkodowania – zasądzonego lub ustalonego w drodze ugody

Ochrony dla spółki w związku z roszczeniem z tytułu papierów wartościowych

Pokrycia kosztów postępowania przygotowawczego

Wypłaty odszkodowania w sprawach o naruszenie praw pracowniczych

Ochrony członków władz zasiadających w spółkach zależnych, bez konieczności zakupu oddzielnych polis

Ochrony w przypadku odpowiedzialności członków organów spółki za zobowiązania publicznoprawne

Pokrycia grzywien i kar administracyjnych
Polisa D&O to ochrona majątku prywatnego osób ubezpieczonych i ich rodzin, ale także ochrona spółki przed finansowymi konsekwencjami decyzji podejmowanych przez członków organów zarządczych. Działanie polisy uruchamia się w sytuacji roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza, a nawet pracownika w stosunku do zarządu, rady nadzorczej, a także indywidualnie względem osób wchodzących w skład tych organów.
Nasze działania opierają się na dwóch filarach: precyzyjnym skonstruowaniu zakresu ochrony oraz dokładnym określeniu grupy osób objętych ubezpieczeniem.

Nasi Klienci potwierdzają, że dzięki zaaranżowaniu ochrony ubezpieczeniowej przez SUPRA BROKERS zyskali:

większą swobodę przy podejmowaniu decyzji strategicznych w spółce
wzrost prestiżu i poprawę wizerunku spółki w oczach partnerów biznesowych
pokrycie kosztów ochrony prawnej oraz środki na wypłatę odszkodowań

 

Skontaktuj się z nami