parallax background

Zarządzanie RyzykiemTransfer ryzyka na zakład ubezpieczeń poprzez podpisanie stosownej umowy ubezpieczenia to tylko jeden z etapów całego procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

parallax background

Zarządzanie ryzykiem


Transfer ryzyka na zakład ubezpieczeń poprzez podpisanie stosownej umowy ubezpieczenia to tylko jeden z etapów całego procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

Supra Brokers jest orędownikiem i gorącym propagatorem profesjonalnego podejścia przez zarządzających organizacją do spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Jesteśmy prekursorem wprowadzania zintegrowanego zarządzania ryzykiem (ERM – Enterprise Risk Management) dla jednostek z segmentu ochrony zdrowia w Polsce, jako najbardziej kompletnego i holistycznego podejścia do systemowego zarządzania ryzykiem w organizacji.
Każde przedsiębiorstwo powinno mieć określoną strategię zarządzania ryzykiem i zbudowaną spójną politykę zarządzania ryzykiem. Proces zarządzania ryzykiem w organizacji jest strategicznym procesem dla funkcjonowania każdej firmy. Dzielimy go na etapy, takie jak identyfikacja, analiza ryzyka, scoring (ocena punktowa), hierarchizacja ryzyka, opracowanie i wdrożenie oraz kontrola efektywności procedur zarządzania ryzykiem. Proces ten nie jest jednorazowym zadaniem – jest procesem ciągłym, dotyczącym całej organizacji i wszystkich pracowników a jego cel jest prosty i wspólny dla wszystkich przedsiębiorstw: minimalizowanie prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń negatywnych i ich konsekwencji.
Istotne znaczenie ma opracowanie, wdrożenie i przestrzeganie procesów zarządzania ryzykiem w instytucjach ochrony zdrowia, zwłaszcza w szpitalach. Supra Brokers opracowała pierwszy w Polsce, kompleksowy system zarządzania ryzykiem klinicznym – Supra Risk Manager, który ma pomóc naszym klientom w minimalizacji ilości i skutków ryzyk związanych ze zdarzeniami niepożądanymi w procesach diagnostyczno-terapeutycznych. Wierzymy, że kluczowe znaczenie dla sukcesu systemu zarządzania ryzykiem klinicznym ma realny udział pracowników szpitala na poszczególnych etapach procesu.
Personel musi więc być świadomy, zaangażowany i współodpowiedzialny, zatem w założeniach systemu Supra Risk Manager jest nie tylko analiza ryzyk klinicznych, analiza szkodowości wraz z raportem, dostarczenie szpitalowi narzędzi do zbierania, analizowania i monitorowania zdarzeń niepożądanych, ale także system edukacji personelu – Akademia Wiedzy Supra Brokers z opracowanymi szkoleniami w wielu istotnych grupach tematów dla personelu białego.

 

Skontaktuj się z nami