Hospitals in the age of a pandemic. Supra Brokers expert indicates the threat

Iga Świątek is the champion of the French Open! Congratulations!
10 października, 2020
Wishes for Healthcare Professionals
18 października, 2020
Iga Świątek is the champion of the French Open! Congratulations!
10 października, 2020
Wishes for Healthcare Professionals
18 października, 2020

Hospitals should carefully analyze the risk of claims from their employees, advises Jacek Bilski, Supra Brokers expert, who was interviewed at the „XIV Hospital & Healthcare Management” conference.

According to Jacek Bilski, the rapid increase in the number of infections as a result of the second wave of the COVID-19 pandemic may result in the fact that not only patients, but most of all representatives of medical personnel, will have claims against hospitals as their employers.

For example, allegations of inadequate security measures may be at stake, putting employees at risk of contamination. On the other hand, as emphasized by Jacek Bilski, in such cases, insurers may treat infection during a pandemic in terms of an occupational disease and thus exclusions from the scope of insurance liability. This in turn means that the hospital will have to cover any claims from its own resources.

– Our role as a broker is risk analysis and consulting so that, thanks to the proper organization of work and the selection of the appropriate insurance scope, the hospital minimizes the risk of liability – believes Jacek Bilski.

 

 

 

The Supra Brokers expert emphasized that the COVID-19 pandemic showed how important education in the field of threats, procedures, scope of insurance protection, and potential claims is an important element of the operations of healthcare sector institutions. We remind about all this, among others during training courses conducted by Supra Brokers.

 

You can see the entire statement of Jacek Bilski HERE – link. We invite you.

 

Link: https://www.termedia.pl/mz/Jacek-Bilski-o-roszczeniach-i-zarzadzaniu-ryzykiem-w-czasie-pandemii-,39860.html

Comments are closed.

Iga Świątek mistrzynią French Open! Gratulujemy!
10 października, 2020
Życzenia dla Pracowników Ochrony Zdrowia
18 października, 2020

Szpitale powinny dokładnie przeanalizować ryzyko roszczeń ze strony swoich pracowników – radzi Jacek Bilski, ekspert Supra Brokers, który udzielił wywiadu podczas konferencji „XIV Hospital & Healthcare Management”.

Zdaniem Jacka Bilskiego gwałtowny wzrost liczby zakażeń w wyniku drugiej fali pandemii COVID-19 może skutkować tym, że nie tylko pacjenci, ale przede wszystkim przedstawiciele personelu medycznego będą mieli roszczenia wobec szpitali jako swoich pracodawców.

W grę mogą wchodzić np. zarzuty o nieodpowiednie zabezpieczenia, które narażają pracowników na ryzyko zakażenia. Z drugiej strony, jak podkreśla Jacek Bilski, ubezpieczyciele mogą w takich przypadkach traktować zakażenie w czasie pandemii w kategoriach choroby zawodowej i tym samym wyłączenia z zakresu odpowiedzialności ubezpieczeniowej. A to z kolei oznacza, że szpital będzie musiał pokrywać ewentualne roszczenia z własnych środków.

– Naszą rolą jako brokera jest analiza ryzyka i doradztwo, by dzięki właściwej organizacji pracy i doborowi odpowiedniego zakresu ubezpieczeń szpital zminimalizował ryzyko poniesienia odpowiedzialności – uważa Jacek Bilski.

 

 

 

Ekspert Supra Brokers podkreślił, że pandemia COVID-19 pokazała, jak ważnym elementem działalności placówek sektora ochrony zdrowia jest edukacja w zakresie zagrożeń, posiadanych procedur, zakresu ochrony ubezpieczeniowej, potencjalnych roszczeń. O tym wszystkim przypominamy m.in. podczas prowadzonych przez Supra Brokers szkoleń.

Całą wypowiedź Jacka Bilskiego można zobaczyć TUTAJ – link. Zapraszamy.

Link: https://www.termedia.pl/mz/Jacek-Bilski-o-roszczeniach-i-zarzadzaniu-ryzykiem-w-czasie-pandemii-,39860.html

Comments are closed.