Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. O czym powinny pamiętać samorządy?

Tendencje na rynku ubezpieczeń w sytuacji epidemii covid-19
23 lipca, 2020
Zarządzanie szpitalami w czasie epidemii. Marcin Foryś o roli Supra Brokers w trudnym czasie dla sektora ochrony zdrowia
20 października, 2020
Tendencje na rynku ubezpieczeń w sytuacji epidemii covid-19
23 lipca, 2020
Zarządzanie szpitalami w czasie epidemii. Marcin Foryś o roli Supra Brokers w trudnym czasie dla sektora ochrony zdrowia
20 października, 2020

Zniszczenia po opadach gradu, podtopieniach, przepięciach elektrycznych czy dewastacjach – to przykładowe zagrożenia, których wystąpienie muszą brać pod uwagę inwestorzy budujący instalacje fotowoltaiczne. Dlatego warto pomyśleć o ich profesjonalnym ubezpieczeniu.

Odnawialne Źródła Energii (OZE) z powodzeniem rozwijają się na polskim rynku, zyskując coraz większą liczbę inwestorów zainteresowanych nowymi instalacjami. Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej, fotowoltaika (PV) jest obecnie najszybciej rozwijającym się segmentem OZE w Polsce – podczas gdy pod koniec 2019 r. łączna moc w źródłach fotowoltaicznych w naszym kraju wynosiła około 1500 MW, to już w maju tego roku przekroczyła 1950 MW. Oznacza to, że nawet pandemia COVID-19 nie zahamowała rynku, pozwalając na jego wzrost w tym okresie o 30 proc.

Nowe inwestycje w panele zamieniające promieniowanie słoneczne w energię elektryczną rosną w Polsce nie tylko dzięki klientom indywidualnym (montującym instalacje np. na dachach domów), ale również dzięki samorządom.

Jednostki samorządu terytorialnego są szczególnie zainteresowane tematem fotowoltaiki, bo inwestycje można sfinansować przy wsparciu środków unijnych – specjalne programy na rozwój OZE dają możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji w wysokości nawet kilkudziesięciu procent wartości inwestycji. Dodatkowo, wiele samorządów prowadzi kampanie informacyjne wśród mieszkańców, by zyskać ich przychylność dla OZE. Dlatego można założyć, że ten rynek dalej będzie się dynamicznie rozwijał.

 

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej. Dla samorządu to obowiązek

By jednak inwestycja w panele fotowoltaiczne nie spędzała snu z powiek samorządowców za nią odpowiedzialnych, niezbędnym elementem całego projektu powinno być dobre ubezpieczenie – polisa jest zwykle obowiązkowa dla jednostki samorządu terytorialnego przez cały okres trwania danego projektu, np. 5 lat.

Ubezpieczyciele, którzy również zauważyli już potencjał tkwiący w fotowoltaice, od niedawna wyraźnie coraz mocniej konkurują ze sobą, by przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów. Również w tym przypadku możemy założyć, że oferta będzie rosnąć, a wybór odpowiedniego ubezpieczenia będzie dla samorządowców coraz trudniejszy.

Dlatego jeżeli samorząd decyduje się na realizację inwestycji w zakresie fotowoltaiki, warto by w kwestii ubezpieczeń skorzystał z pomocy profesjonalnego brokera.

Sprawdź, jak możemy pomóc

W Supra Brokers znamy się na specyfice pracy jednostek samorządu terytorialnego oraz jesteśmy ekspertami w dziedzinie przetargów publicznych. Jeżeli więc potencjalna wysokość składki ubezpieczeniowej przekracza 30 tys. euro rocznie, wówczas bierzemy na siebie rolę pełnomocnika zamawiającego w przetargu (zgodnie z art.15 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Z kolei gdy w grę wchodzi wybór ubezpieczenia bez konieczności przeprowadzenia procedury przetargowej, przygotowujemy odpowiednie zapytania ofertowe. Rzecz jasna – po wcześniejszej, dokładnej analizie projektu inwestycji fotowoltaicznej i potencjalnych zagrożeń, które na nią czekają.

W ten sposób jesteśmy w stanie wskazać możliwie najlepszą na rynku ofertę ubezpieczenia projektu fotowoltaicznego.

Oto kilka przykładów ryzyk, które można ubezpieczyć:

– nieprzewidziane zdarzenia losowe, które obejmują 18 zjawisk takich jak: dewastacja, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcia (szkody elektryczne), trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek obiektów, upadek statku powietrznego, wandalizm, zapadanie się ziemi, zalanie;

– zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami losowymi;

– utrata lub zaginięcie instalacji wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rozboju;

Po wyborze najlepszej oferty i nawiązaniu współpracy z Supra Brokers, jednostka samorządu terytorialnego może liczyć na nasze wsparcie w zakresie profesjonalnego serwisu brokerskiego – będziemy sprawować bieżący nadzór nad zawartymi umowami ubezpieczenia oraz udzielimy pomocy, gdy dojdzie do ewentualnej szkody.

Właśnie w zakresie ewentualnych szkód, które powstaną po zawarciu polisy ubezpieczeniowej, pomoc brokera będzie szczególnie potrzebna. Potrzebne będą np. dokumenty potwierdzające powstałą szkodę, czy poniesione koszty. To niezwykle istotne elementy, bo dopiero na ich podstawie ubezpieczyciel decyduje o wypłacie i wysokości przekazanych z tytułu odszkodowania środków.

Comments are closed.

Tendencies on the insurance market in the situation of the covid-19 epidemic
23 lipca, 2020
Management of hospitals during an epidemic. Marcin Foryś on the role of Supra Brokers in a difficult time for the healthcare sector
20 października, 2020

Destruction after hail, flooding, electrical surges or devastation – these are examples of threats that must be taken into account by investors building photovoltaic installations. That is why it is worth considering their professional insurance.

Renewable Energy Sources (RES) are successfully developing on the Polish market, gaining more and more investors interested in new installations. According to the Institute for Renewable Energy, photovoltaics (PV) is currently the fastest-growing segment of renewable energy in Poland – while at the end of 2019 the total power in photovoltaic sources in our country was about 1500 MW, in May this year it exceeded 1950 MW. This means that even the COVID-19 pandemic did not stop the market, allowing it to grow by 30% during this period.

New investments in panels that convert solar radiation into electricity are growing in Poland not only thanks to individual clients (who install installations e.g. on the roofs of houses), but also thanks to local governments.

Local government units are particularly interested in the subject of photovoltaics, because investments can be financed with the support of EU funds – special programs for the development of renewable energy sources give the opportunity to obtain a non-returnable subsidy of up to several dozen percent of the investment value. In addition, many local governments conduct information campaigns among residents to gain their favor for renewable energy. Therefore, it can be assumed that this market will continue to develop dynamically.

 

Insurance of the photovoltaic installation. It is an obligation for the local government

However, in order for the investment in photovoltaic panels not to keep the local governments responsible for it sleepy, a necessary element of the entire project should be good insurance – the policy is usually obligatory for a local government unit for the entire duration of the project, e.g. 5 years.

Insurers, who have also noticed the potential of photovoltaics, have recently been competing with each other more and more to attract the attention of potential customers. Also in this case, we can assume that the offer will grow, and choosing the right insurance will be more and more difficult for local government officials.

Therefore, if the local government decides to implement investments in the field of photovoltaics, it is worth using the help of a professional broker in terms of insurance.

 

Check how we can help

At Supra Brokers, we know the specifics of the work of local government units and we are experts in the field of public tenders. So if the potential amount of the insurance premium exceeds 30,000 euro per year, then we take on the role of the contracting authority’s representative in the tender (pursuant to Article 15 of the Public Procurement Law).

On the other hand, when it comes to choosing insurance without the need to conduct a tender procedure, we prepare appropriate inquiries. Of course – after a thorough analysis of the photovoltaic investment project and the potential threats that await it.

In this way, we are able to identify the best possible insurance offer for a solar project on the market.

 

Here are some examples of risks that can be insured:

– unforeseen random events, which include 18 phenomena such as: devastation, hail, supersonic roar, hurricane, avalanche, snow pressure, landslides, flood, fire, overvoltage (electrical damage), earthquake, lightning strike, vehicle impact, fall objects, aircraft collapse, vandalism, ground collapse, flooding;

– damage as a result of a rescue operation in connection with the above-mentioned random events;

– loss or loss of an installation as a result of theft, burglary or robbery;

After choosing the best offer and establishing cooperation with Supra Brokers, the local government unit can count on our support in the field of professional brokerage services – we will supervise the concluded insurance contracts on an ongoing basis and provide assistance in the event of any damage.

It is in the scope of possible damages that will arise after the conclusion of the insurance policy that the broker’s help will be especially needed. You will need, for example, documents confirming the damage or costs incurred. These are extremely important elements, because it is only on their basis that the insurer decides about the payment and the amount of funds provided for compensation.

Comments are closed.