How to focus local government residents around the idea of accident insurance?

10 czerwca, 2020
NNW insurance for a child. Three things you should keep in mind
31 sierpnia, 2020
NNW insurance for a child. Three things you should keep in mind
31 sierpnia, 2020

For many years, school accident insurance (NNW) has been at the end of the food chain of the insurance market. Completely unfair and unfair. Market participants, incl. local governments, insurers, principals of schools, kindergartens, insurance brokers and agents do not know yet where our market is heading. To say today that he is running away from the internet is like saying nothing. Of course, you have to be on the Internet, that’s clear.

At Supra Brokers, we believe that the essence of this insurance should be preserved – it should concern the consequences of accidents. Unfortunately, the analysis of general conditions, insurance offers, websites of available products is not optimistic. Of course, it is easy for brokers to understand the difficult language of insurance.

Or clients? I doubt it. So we can see that the products are evolving, the offer is crystallizing. As an industry, we have not yet fully dealt with the dark spheres of accident insurance from the past, namely „something for something” – we give you a policy, you give us chalk to school or a TV set.

 

For 5 years, at Supra Brokers, we have been implementing the idea of ​​a group approach to the issue of school accident for our local government clients. We organize a tender or an inquiry, we collect offers from the market and the best one is selected. It just so happens that for 5 years our offer definitely surpasses all others available on the market. The idea of ​​insurance consolidation that we are implementing here measurably translates into measurable benefits for:

  • parents and children who receive very good insurance
  • local government, which, through the idea of ​​consolidation, provides residents with effective
  • and an attractive solution in the form of school accident insurance
  • directors of educational units, because they receive the entire NNW process in the form of a transparent solution equipped with a good offer.

We implement the idea of ​​connecting the community with the local government by supporting local government units (schools, kindergartens, nurseries) in choosing the best possible offer. One that allows parents to rest assured that in the event of an accident they will not be left without support. Of course, on a voluntary basis.

This year, we launched a transactional portal, www.nnw24.pl, where each of our clients can now purchase accident insurance. As I mentioned, our offer was obtained for some local governments after the tender, and for some – after the inquiry. It is better than last year, has very attractive options and high benefits. The insurance can be purchased online at www.nnw24.pl

We encourage everyone to read the offer. If any local government wishing to take advantage of such an offer, please contact us. We will make an inquiry, obtain an offer and provide an accession portal for your units, parents and children.

 

The Supra Brokers offer is based on 4 insurance options. Annual fees are PLN 30, PLN 50, PLN 70, PLN 120.

 

Supra Brokers offers above-average amounts of benefits. And so, in the case of the risk of death of the insured as a result of an accident at an educational institution, in the variant for PLN 120 per year, we receive as much as PLN 320,000 in compensation. When in the same variant we combine the amounts of benefits for reimbursement of costs of treatment, rehabilitation or the purchase of orthopedic devices after an accident, or rehabilitation items, we get a limit of PLN 48,000 per year. This is a huge amount and real value for parents and their legal guardians after unpleasant events, and then good, efficient and effective financial support is necessary.

 

We encourage our clients to visit the website www.nnw24.pl and potential clients even more, but the conclusion of insurance will have to be preceded by a power of attorney for Supra Brokers and an inquiry.

Comments are closed.

Ubezpieczenie NNW dla dziecka. Trzy sprawy, o których powinieneś pamiętać
31 sierpnia, 2020

Od wielu lat na końcu łańcucha pokarmowego rynku ubezpieczeń są ubezpieczenia szkolne od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Zupełnie niesłusznie i niesprawiedliwie. Uczestnicy tego rynku, m.in. samorządy, ubezpieczyciele, dyrektorzy szkół, przedszkoli, brokerzy ubezpieczeniowi i agenci nie wiedzą jeszcze, w którą stronę zmierza nasz rynek. Powiedzieć dzisiaj, że ucieka on do internetu, to jak nic nie powiedzieć. Oczywiście trzeba być z ofertą w internecie, to jasne.

W Supra Brokers uważamy, iż istota tych ubezpieczeń powinna być zachowana – powinny one dotyczyć następstw nieszczęśliwych wypadków. Analiza ogólnych warunków, ofert ubezpieczeniowych, stron internetowych dostępnych produktów niestety nie napawa optymizmem. Oczywiście brokerom, jest łatwo zrozumieć trudny język ubezpieczeń.

Czy klientom? Wątpię. Tak więc widzimy, że produkty ewoluują, oferta się krystalizuje. Jako branża jeszcze nie do końca poradziliśmy sobie z mrocznym sferami ubezpieczeń NNW z przeszłości, a mianowicie „coś za coś” – my Wam polisę, wy nam kredę do szkoły lub telewizor.

Od 5 lat w Supra Brokers realizujemy dla naszych klientów samorządowych ideę grupowego podejścia do kwestii NNW szkolnego. Organizujemy przetarg bądź zapytanie ofertowe, zbieramy oferty z rynku i wybierana jest ta najlepsza. Tak się składa, że od 5 lat nasza oferta zdecydowanie przewyższa wszystkie inne dostępne na rynku. Idea konsolidacji ubezpieczeniowej, którą tu realizujemy, w wymierny sposób przekłada się na wymierne korzyści dla:

  • rodziców i dzieci, którzy otrzymują bardzo dobre ubezpieczenie
  • samorządu, który poprzez ideę konsolidacji dostarcza mieszkańcom skuteczne
    i atrakcyjne rozwiązanie w postaci ubezpieczenia NNW szkolnego
  • dyrektorów jednostek oświatowych, gdyż otrzymują cały proces NNW w postaci transparentnego, wyposażonego w dobrą ofertę, rozwiązania.

Ideę łączenia społeczności z samorządem realizujemy, wspierając jednostki samorządowe (szkoły, przedszkola, żłobki) przy wyborze najlepszej z możliwych ofert. Takiej, która pozwoli rodzicom być spokojnym o to, że w razie wypadku nie zostaną bez wsparcia. Oczywiście w sposób dobrowolny.

W tym roku uruchomiliśmy portal transakcyjny, www.nnw24.pl, w którym już teraz każdy nasz klient może zakupić ubezpieczenie NNW. Jak wspomniałem, nasza oferta została pozyskana dla części samorządów po przetargu, a dla części – po zapytaniu ofertowym. Jest lepsza niż w ubiegłym roku, posiada bardzo atrakcyjne opcje i wysokie świadczenia. Ubezpieczenie można wykupić online na stronie www.nnw24.pl

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ofertą. Jeśli jakiś samorząd, który chce skorzystać z takiej oferty, prosimy o kontakt do nas. Wykonamy zapytanie, pozyskamy ofertę i wystawimy portal do przystąpień dla Waszych jednostek, rodziców i dzieci.

Oferta Supra Brokers opiera się o 4 warianty ubezpieczenia. Składki roczne to 30 zł, 50 zł, 70 zł, 120 zł.

W ofercie Supra Brokers są ponadprzeciętne wysokości świadczeń. I tak w ryzyku zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku w placówce oświatowej w wariancie za 120 zł rocznie otrzymujemy aż 320.000 zł odszkodowania. Kiedy w tym samym wariancie połączymy wysokości świadczeń zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji czy zakupu przedmiotów ortopedycznych po wypadku, czy przedmiotów rehabilitacyjnych to uzyskujemy 48.000 zł limitu tych wydatków na rok. To ogromna kwota i realna wartość dla rodziców i ich prawnych opiekunów po zdarzeniach, które do przyjemnych nie należą i konieczne jest wtedy dobre, sprawne i skuteczne wsparcie finansowe.

Zachęcamy naszych klientów do odwiedzenia strony www.nnw24.pl a klientów potencjalnych tym bardziej, ale zawarcie ubezpieczenia będzie musiało być poprzedzone pełnomocnictwem dla Supra Brokers i zapytaniem ofertowym.

Comments are closed.